Zgłoszenie pobytu czasowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu zgłaszającego zameldowanie podmiotu (na załączonym formularzu),

− dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale (np. umowa cywilno -prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu),

− dowód osobisty lub paszport, − w przypadku osoby upoważnionej pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,

− cudzoziemiec przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, „ zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany,

− obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

Załóż profil zaufany

 

Opłaty

brak

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn.zm.), 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. , poz. 267 z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2013r., poz. 1650 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1628 z późn. zm.) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2011r., Nr 220, poz.1306 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Inne informacje

Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika,legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu n miejsce pobytu, najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. W przypadku zgłoszenia zameldowania na pobyt stały w mieszkaniu komunalnym wymagana jest zgoda właściciela lokalu na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego w całości lub części. Osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania) wnosi podanie o zameldowanie decyzją administracyjną. Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz cudzoziemiec nie będący członkiem rodziny cudzoziemca , o którym mowa wyżej, a przebywający na terytorium RP, najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia, dokonuje zameldowania na pobyt czasowy na czas nie dłuższy niż okres legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikający z dokumentu potwierdzającego jego prawo pobytu, chyba, że jego pobyt na terytorium RP nie przekracza 14 dni.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2015 10:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 812
20 lutego 2018 11:29 Damian Plewako - Aktualizacja danych sprawy.
26 września 2017 10:36 Damian Plewako - Dodanie załącznika.
29 maja 2017 12:51 Damian Plewako - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany