Zgłoszenie pobytu stałego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego”, na którym właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu potwierdził fakt pobytu zgłaszającego zameldowanie podmiotu ( na załączonym formularzu),

− dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu),

− dowód osobisty lub paszport,

− w przypadku osoby upoważnionej pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

− cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „ zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,

− obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Urząd Gminy w Starogardzie Gdańskim 
ul. Sikorskiego 9 
83-200 Starogard Gdański 
Parter - pokój 101

 

Przez Internet:

Jeśli jesteś zainteresowani elektroniczną formą kontaktu z Urzędem Gminy Starogard Gdański, to prawidłowy kontakt z Urzędem powinien odbyć się za pośrednictwem platformy ePUAP, wykorzystując do tego posiadany e-podpis tzw. kwalifikowany lub profil zaufany.

Co to jest ePUAP

Urząd Gminy Starogard Gdański posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /ugstarogard/skrytka

Załóż profil zaufany

 

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa 

Termin i sposób załatwienia

niezwłocznie

Podstawa prawna

− Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn.zm.),

− Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

− Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2014r. , poz. 1628 z późn. zm.)

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz.U. z 2011 r., Nr 220, poz.1306 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Inne informacje

Zgłoszenia zameldowania dokonuje osoba obowiązana do zameldowania się osobiście lub przez pełnomocnika,legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w organie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu, najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolnośc do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. W przypadku zgłoszenia zameldowania na pobyt stały w mieszkaniu komunalnym wymagana jest zgoda właściciela lokalu na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokalu mieszkalnego w całości lub części. Osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania) wnosi podanie o zameldowanie decyzją administracyjną.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2009 14:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Damian Plewako
Ilość wyświetleń: 2845
20 lutego 2018 11:29 Damian Plewako - Aktualizacja danych sprawy.
26 września 2017 10:36 Damian Plewako - Dodanie załącznika.
29 maja 2017 12:51 Damian Plewako - Aktualizacja danych sprawy.
Zatrzymaj banner przewijany