Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na zebranie wiejskie w Okolu

Wójt Gminy Starogard Gdański zaprasza NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE W OKOLU Zebranie wiejskie w Okolu odbędzie się: - dnia 10.08.2017r. - na Placu Integracji Społecznej przy ul. Wesołej - o godz. 18.00 PROGRAM ZEBRANIA: 1. Sprawozdanie z realizacji Funduszu Sołeckiego i zadań sołectwa za rok 2016. 2. Podział Funduszu Sołeckiego...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu RGM.271.15.2017BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Ogłoszenie o wyborze oferty złożonej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański związanej z realizacją projektu „Tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej na terenie MOF Starogardu Gdańskiego”, prowadzonego...

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stary Las

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r, poz. 1073), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3 ustawy...

Unieważnienie zapytania ofertowego na Projekt rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim

Gmina Starogard Gdański unieważnia postepowanie w sprawie zapytania ofertowego z dnia 26.07.2016r na opracowanie dokumentacji projektowej robudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim. Powód unieważnienia: Zadanie zostało umieszczone w planie zamówienń pulicznych na 2017r ,zatem zostanie przeprowadzone postepowanie w przetargowe...

Zapytanie ofertowe na projekt rozbudowy sieci wodociagowej w Brzeźnie Wielkim

Gmina Starogard Gdański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy sieci wodociągowej w Brzeźnie Wielkim. Termin składania ofert 02.08.2017 r godz. 10.00 Szczegóły zapytania w załącznikach. Wójt Gminy Stanisław Połom

Zmiany z dnia 25.07.2017 do zapytania ofertowego RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuje, że Zamawiający dokonał (drugiej) zmiany ogłoszenia RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w zakresie: 1. Terminu składania ofert: termin został wydłużony do dnia 01.08.2017 2. Wydłużono podstawowy termin realizacji zamówienia do dnia 13...

Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gd. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału spoleczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Zmiany do zapytania ofertowego RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański informuję, że Zamawiający dokonał zmian w treści ogłoszenia RGM.271.15.2017.BSz na dostawę mebli oraz innego wyposażenia dla oddziałów przedszkolnych w zakresie: 1. Terminu składania ofert: termin został wydłużony do dnia 31.07.2017 2. Wydłużono podstawowy termin realizacji zamówienia do dnia 15...

Zapytanie ofertowe nr RGM.271.15.2017.BSz na Dostawę mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Starogard Gdański

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) – zwanej ustawą PZP, realizując zasadę konkurencyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, określoną w wytycznych...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego osiedla mieszkaniowego w Barchnowach

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GDAŃSKI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r, poz. 778 ze zmianami), zgodnie z art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1) i 54 ust. 2 i 3 ustawy...

Zatrzymaj banner przewijany