Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyniki postępowania na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017”

Wyniki postępowania na zadanie: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017” Gmina Starogard informuje o wynikach postępowania na realizację zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017”, które...

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2017”

Gmina Starogard Gdański, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) oraz Zarządzenia nr RGM/32/2014 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia: Regulaminu udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych...

Ogłoszenie Wójta Gminy Starogard Gd. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału spoleczeństwa

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STAROGARD GD. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa Na podstawie art. 43, w związku z art. 46 pkt 1) i art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

W załączeniu zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: RDOŚ-Gd-WOO.4240.2.2016.MŚB.23 dotyczące budowy dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń na odcinku Pelplin - Gdańsk Przyjaźń.

Obwieszczenie dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gd.

Starogard Gdański 26.05.2017 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia Stosownie do art. 10 §1, art. 49, art.. 113 §2 i §3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) Wójt Gminy Starogard Gdański zawiadamia, że: dnia 26.05.2017 r. na wniosek inwestora postanowieniem nr: PPN.6220.14.23.2013.2017.MA...

Zatrzymaj banner przewijany