Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z dnia otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na "Dostawę pomocy dydaktycznych"

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm. ) Zamawiający upoważniony - Gmina Starogard Gdański, przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr ref. RGM.271.1.2018.AS, pn. „Dostawa...

Informacja z otwarcia ofert przetargowych dla zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże”

GKI.7013.29.5.2018 Starogard Gdański dnia 10.01.2018r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt 1-3 Ustawy z dnia 29.stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) Gmina Starogard Gdański przekazuje informacje z otwarcia ofert w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10:30 w postępowaniu przetargu nieograniczonego nr...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na "Dostawę pomocy dydaktycznych" - nr ref. RGM.271.1.2018.AS

Ogłoszenie www.bzp.uzp.gov.pl nr 500128-N-2018 z dnia 2018-01-02 r. Gmina Starogard Gdański: „Dostawa pomocy dydaktycznych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego...

Zatrzymaj banner przewijany